Podstawowe zasady wynajmu sprzętu z wypożyczalni TWS obowiązujące przy wynajmie stacjonarnym. 

1. Podstawą najmu sprzętu jest zawarcie umowy najmu sprzętu budowlanego pomiędzy wypożyczalnią TWS, a Najemcą.

Usługa wynajmu realizowana jest na podstawie zamówienia, w który należy określić
w szczególności: dane Najemcy, przedmiot najmu, czas oraz miejsce pracy urządzenia.

2. Dokumenty konieczne do realizacji umowy najmu (tylko podczas pierwszego wypożyczania):

Dla osób fizycznych:

Ważny dokument z zdjęciem ( np. dowód osobisty, prawo jazdy) oraz adres zamieszkania.

Dla Firm:

-Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 

-Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Dodatkowo- dokument tożsamości osoby odbierającej sprzęt.

3. Na czas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która stanowi ewentualne zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego w razie wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji zależna jest od wartości wypożyczanego sprzętu.

4. Wynajem sprzętu odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik dostępny na stronie www
oraz w wypożyczalni TWS.

5. Po podpisaniu umowy najmu i wpłacie kaucji odpowiedniej dla danego urządzenia sprzęt zostaje wydany Najemcy.

6. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym
oraz instruktażem z zakresu jego używania.

7. Cena najmu uzależniona jest od czasu trwania i ilości sprzętu. Cena podlega negocjacji.

8. Święta nie są wliczane w koszt najmu. Weekend liczony jest jako 1,5 stawki dobowej (weekend liczony jest od piątku godz 18:00 do poniedziałku godz. 7:30).  Przy wynajmie do 14 dni niedziele liczone są jako 0.5 doby powyżej 14 dni niedziele są darmowe. 

9. Czas trwania umowy najmu liczony jest od pełnej godziny odbioru urządzenia przez Najemcę
do godz jej zwrotu.

10. Wypożyczalnia TWS nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i następstwa awarii urządzenia, takie jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płac zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

11. Od chwili odbioru sprzętu do momentu jego zwrotu Najemca jest odpowiedzialny za jego uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. W przypadku podobnych zdarzeń, Najemca ma obowiązek natychmiast zgłosić ich zaistnienie organom ścigania oraz poinformować o tym Wynajmującego.

12. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Najemca poniesie koszty jego mycia w kwocie 20 zł brutto.

13.Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak paliwo, wiertła, tarcze itd. ponosi Najemca.

14. Wypożyczalnia TWS posiada własną bazę transportową i prowadzi usługi transportowe urządzeń do miejsc wyznaczonych przez klienta.

15. Możliwe również jest wydanie bądź odbiór sprzętu poza godzinami pracy wypożyczalni TWS, za dodatkową opłatą w wysokości 20zł netto.

16. Faktury oraz rachunki będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.


 

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu z wypożyczalni TWS obowiązujące przy wynajmie online. 

1) Obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący zobowiązany jest do:

a) wydania Najemcy przedmiotu najmu czystego i sprawnego pod względem technicznym.

b) dokonywania w czasie trwania najmu, po uzgodnieniu z Najemcą terminu, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, niezbędnych dla utrzymania sprzętu budowlanego w stanie należytym.

c) udzielania Najemcy na każde żądanie doradztwa technicznego oraz przekazywania danych technicznych,

d) przekazywania na żądania Najemcy zestawienia wynajętych sprzętów budowlanych,

e) udostępnia Najemcy sprzętu zastępczego w sytuacji awarii przedmiotu najmu, o ile podobny sprzęt zastępczy będzie w dyspozycji Wynajmującego,

Wynajmujący ma prawo kontroli przebiegu najmu celem sprawdzenia czy Najemca używa przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2) Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązany jest do:

a) używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, z należytą starannością i zgodnie z zaleceniami producenta,

b) zapewnienia obsługi przedmiotu najmu przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje,

c) niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o usterce przedmiotu najmu, jego zniszczeniu lub kradzieży,

d) w przypadku kradzieży najętego sprzętu Najemca jest zobowiązany do zgłoszenia tegoż faktu również organom ścigania,

e) ponoszenia kosztów bieżącej naprawy przedmiotu najmu, wynikających z jego normalnego używania, a także kosztów eksploatacyjnych w tym paliw, zakupu wierteł, tarcz itp.

f) ponoszenia kosztów naprawy przedmiotu najmu w przypadku zawinionego jego uszkodzenia przez Najemcę,

g) zwrotu na rzecz Wynajmującego, w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury, wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu w sytuacji, gdy przywrócenie do stanu poprzedniego poprzez jego naprawę nie będzie możliwe. Wartość odtworzeniową uszkodzonego sprzętu należy w tym przypadku rozumieć jako aktualną cenę maszyny o podobnym zużyciu i roku produkcji. Podstawą wystawienia faktury obciążeniowej będzie protokół.

h) bezzwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie miejsca użytkowania przedmiotu najmu i uzyskania zgody Wynajmującego na powyższą zmianę,

i) dbałości o przedmiot najmu oraz stosowania prawidłowych środków celem zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą bądź kradzieżą,

j) terminowego zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym i zdatnym do użytku.
W przypadku zwrotu brudnego sprzętu Najemca poniesie koszt jego umycia w kwocie 20 zł brutto.

3) Inne Postanowienia

a) ryzyko utraty lub uszkodzenia najętego sprzętu niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą odebrania sprzętu od kuriera.

b) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w związku z pracami prowadzonymi przy użyciu przedmiotu najmu ponosi Najemca.

c) koszty uszkodzeń, awarii i straty powstałe wskutek używania przedmiotu najmu wbrew instrukcji obsługi sprzętu budowlanego oraz zasad BHP ponosi Najemca.

d) w przypadku kradzieży lub innego zniszczenia wynajętego sprzętu Najemca zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury oraz do naprawienia wynikłej stąd szkody względem Wynajmującego.

e) najemca nie może bez zgody wynajmującego oddawać przedmiotu najmu
w podnajem lub do używania innej osobie.

f) strony zastrzegają prawo oceny technicznej zwróconego sprzętu budowlanego przez biegłego wyznaczonego przez właściwy Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej, którego ocena będzie wiążąca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia sprzętu. W przypadku gdy uszkodzenia powstały z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Najemca, koszty dokonanej przez biegłego oceny technicznej obciążają Najemcę.

g) Najemca ma prawo do przedłużenia okresu najmu określonego w zamówieniu po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie elektronicznej oraz do zwrotu przedmiotu najmu
w terminie wcześniejszym niż przewidywany termin zwrotu. W przypadku zamiaru przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę w formie elektronicznej od Wynajmującego najpóźniej na 1 dzień przed upływem przewidywanego terminu upływu najmu

Regulamin obowiązujący podczas wynajmu online.

1. Podczas wynajmu online od klienta pobierana jest jedynie kaucja zwrotna oraz podstawowe dane; imię, nazwisko miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail.

2. Na czas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która stanowi ewentualne zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego w razie wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji zależna jest od wartości wypożyczanego sprzętu.

3. Wynajem sprzętu odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik dostępny na stronie https://wypozyczalnia-tws.pl/oferta-online

4. Po wpłacie kaucji,odpowiedniej dla danego urządzenia,na nr konta 92 1140 2004 0000 3302 7591 7388,sprzęt zostanie wysłany przesyłką kurierską do Najemcy.

5. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym przed wysyłką. Instruktaż jak korzystać z danego urządzenia dołączony jest w przesyłce.

6. Cena najmu uzależniona jest od czasu trwania i ilości sprzętu.

7. Święta oraz weekendy są wliczane w koszt najmu.

8. Czas trwania najmu liczony jest od dnia w którym kurier dostarczył przesyłkę najemcy bądź do punktu wskazanego przez klienta (paczkomat, punkty odbioru) z wypożyczalni aż do jego dostarczenia z powrotem.

9. Wypożyczalnia TWS nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i następstwa awarii urządzenia, takie jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płac zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

10. Od chwili odbioru sprzętu do momentu jego zwrotu Najemca jest odpowiedzialny za jego uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. W przypadku podobnych zdarzeń, Najemca ma obowiązek natychmiast zgłosić ich zaistnienie organom ścigania oraz poinformować o tym Wynajmującego.

11. Zabrania się rozkręcania, odkręcania jakichkolwiek śrub itp. w razie złamania zakazu kaucja zwrotna przepada. Prosimy nie majsterkować przy sprzęcie w razie awarii zostanie przesłane narzędzie zastępcze.

12. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Najemca poniesie koszty jego mycia w kwocie 20 zł brutto.

13.Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak; wiertła, tarcze itd. ponosi Najemca.

14. Faktury oraz rachunki będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu. Rozliczamy się z kaucji którą Najemca wpłacił na podany nr konta.